< < < TIL FORSIDEN

TEMAER
 


RAADGIVERE
TJENESTER
Referanser
Oppdrag
TEMAER
Kontakt

DUE DILIGENCE
EARNOUT
FISJON
VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
SKATT
ARV

SKATT

Skatt er avgjørende for hva du som selger sitter igjen med etter at salget er  gjennomført. Det bør derfor tidlig i prosessen vurderes om bedriften er lagt til rette for  at salget kan gjennomføres på en gunstig måte skattemessig sett.

Salg av aksjer som eies privat /eies av aksjeselskap skattlegges ulikt
Gevinst ved salg av aksjer som eies privat skattlegges med 28 % mens gevinst ved salg av aksjer som eies av et aksjeselskap skattlegges med 3 %. Salg av aksje fra private kan derfor gi betydelig høyere skatt. Gevinsten som skattlegges vil imidlertid  ikke være den samme ved salg fra privat og fra aksjeselskap fordi skattepliktig gevinst  fastsettes på ulik måte.

Gevinstskatt betales av salgssum minus skattemessig kostpris. For private aksjonærer settes skattemessig kostpris lik opprinnelig kostpris (evt oppregulert verdi etter overgangsregler pr 1. januar 1992) korrigert for såkalte Risk beløp i eiertiden. Risk beløp ble fastsatt i årene 1992 – 2006. Oppregulert verdi etter overgangsreglene pr 1.  januar 1992 og Risk beløp, kan bli betydelige beløp slik at slik at gevinsten blir liten.

Skattemessig kostpris for aksjer som aksjeselskaper eier settes til opprinnelig kostpris. Oppregulering av verdier pr 1. januar 1992 og Risk beløp kan ikke benyttes av  aksjeselskaper.

Dersom salg fra privat eie er ugunstig kan det alt avhengig av forholdene i det enkelte tilfelle, være mulig å foreta strukturendringer slik at aksjene kan selges fra et holdingselskap.

Strukturèr bedriften før salget
Noen ganger er det ønskelig kun å selge deler av en virksomhet. Forholdet kan også være at den virksomhet som skal selges ligger i flere selskaper. Skattefrie fusjoner og  fisjoner kan benyttes til å foreta ønskede omorganiseringer i forkant av salg uten at det utløser skatt.

Personlig drevet virksomhet kan omdannes til aksjeselskap
Dersom virksomheten er personlig eiet, kan det skattemessige sett være gunstig å omdanne til aksjeselskap i forkant av salg slik at man kan selge aksjer med 28 % gevinstskatt i stedet for å selge virksomhet med ca 50 % skatt.

Salg av innmat contra aksjer
Det kan være behov for å vurdere skatt på flere områder under
forhandlingene. Hvis kjøper ønsker å endre fra kjøp av aksjer til kjøp
av innmat, må det vurderes hvilke skattekonsekvenser dette får og hva det bør bety for prisen.

Earn out mm
Hvis salgssummen skal betales over tid basert på fremtidig overskudd,(såkalt earn out) må det sikres at ikke deler av salgssummen blir beskattet som arbeidsinntekt med
høy skatt i stedet for 28 % gevinstskatt.

Avtaler hvor selger og nøkkelpersoner skal arbeide i bedriften etter overtakelse har skattekonsekvenser både for personer som skal bli, for selger og for kjøper. Det samme gjelder avtaler som forbyr selger å ta konkurrerende arbeid.

Start prosessen tidlig for å oppnå gode løsninger
Når forhandlingene med kjøper er påbegynt kan det være kompliserende å omorganisere. Noen ganger kan det også være for sent. Det er derfor viktig å ta opp slike forhold tidlig.

 
   

FORSIDE        OM OSS        RÅDGIVERE        TJENESTER        REFERANSER        OPPDRAG        TEMAER        KONTAKT

Copyright © 2012 Askim Bedriftsmegling  |  Webdesign: radesign.com  |  Mail: radesign.com@gmail.com